پرسش و تمرين‏

ماضى مجهول را تعريف كنيد.

2 -در فعل مجهول اختلاف صيغه‏ها بخاطر اختلاف نائب فاعل است اين مطلب را توضيح دهيد.

3 -كيفيت ضمائر ماضى مجهول را بيان كنيد.

4 -صيغه‏هاى 1 تا 6 مجهول علم و 7 تا 12 مجهول ضرب و متكلم مجهول نصر را بسازيد.

5 -مجهول اكل قتل علم و امر را صرف كنيد

فصل 6 مضارع مجهول‏

مضارع مجهول از مضارع معلوم گرفته مى‏شود براى تبديل مضارع معلوم به مجهول حرف مضارع را اگر مضموم نباشد مضموم و ما قبل آخر را اگر مفتوح نباشد مفتوح مى‏كنيم مانند يعلم مى‏داند يعلم دانسته مى‏شود يضرب مى‏زند يضرب زده مى‏شود ينصر يارى مى‏كند ينصر يارى مى‏شود .

بنا بر اين مضارع مجهول ثلاثى مجرد نيز فقط يك وزن دارد و آن يفعل است صيغه سازى مضارع مجهول همانند معلوم و صرف آن از اين قرار است يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن افعل نفعل