امر صيغه‏هاى زير چيست يذهب يعلمون نعلم اذهب تذهبين تذهبان يذهبان يعلمن تعلمن تذهب تعلم.

5 -امر يقرء يكتب يصبر را صرف نموده صيغه‏هاى 9 6 5 2 14 13 7 4 1 آنها امرها را معنى كنيد.

6 -در سور آخر قرآن مجيد ده فعل امر حاضر را كه همزه آن ساقط شده باشد پيدا كنيد.

7 -كيفيت ضمائر فعل امر را بيان كنيد.

8 -ضمائر زير در چه صيغه‏هايى از مضارع و امر بكار مى‏روند ا ن ى هو انا نحن.

9 -در صيغه‏هاى زير از مضارع و امر چه ضميرى بكار مى‏رود و بارز است يا مستتر 14 13 12 5 4 3 2

فصل 5 ماضى مجهول‏

گذشت كه ماضى مجهول را از ماضى معلوم مى‏گيريم براى تبديل ماضى معلوم به مجهول ما قبل آخر را اگر مكسور نباشد مكسور و حروف متحرك قبل از آن را كه در ثلاثى مجرد فقط فاء الفعل است مضموم مى‏كنيم مانند ضرب زد ضرب زده شد علم دانست علم دانسته شد .

بنا بر اين ماضى مجهول ثلاثى مجرد بيش از يك وزن ندارد و آن فعل است صيغه‏هاى ماضى مجهول را همانند ماضى معلوم مى‏سازيم منتهى در اينجا اختلاف صيغه‏ها و ضمائر به خاطر اختلاف نائب فاعل است نه فاعل و در اين جهت سائر افعال مجهول مانند ماضى مجهول است صرف صيغه‏ها چنين است فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلن فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا