ماضى معلوم رمى رميا رموا رمت رمتا رمين رميت...

مضارع معلوم يرمى يرميان يرمون ترمى ترميان يرمين ترمى ترميان ترمون ترمين ترميان ترمين ارمى نرمى امر معلوم ليرم ليرميا ليرموا لترم لترميا ليرمين ارم ارميا ارموا ارمى ارميا ارمين لارم لنرم ماضى مجهول رمى رميا رموا رميت رميتا رمين رميت...

مضارع مجهول يرمى يرميان يرمون ترمى ترميان يرمين ترمى ترميان ترمون ترمين ترميان ترمين ارمى نرمى امر مجهول ليرم ليرميا ليرموا لترم لترميا ليرمين لترم...

پرسش و تمرين

‏1 - دعا و رمى را صرف كرده اعلال تمام صيغه‏ها را بيان نماييد.

2 -دعى و رمى را صرف كرده چگونگى اعلال هر صيغه را بيان كنيد.

3 -يدعو و يرمى را صرف كرده كيفيت اعلال تمام صيغه‏ها را بيان كنيد.

4 -در يدعى چه قواعدى جارى است و در يرمى چه قاعده‏اى.

5 -امر معلوم يبكى و يعلو و امر مجهول يخلو و يجرى را صرف كنيد.

6 -يهدى يمشى يغزو و يرجو را صرف كنيد.

7 -ماضى‏هاى زير را صرف كنيد بدا يبدو مشى يمشى محا يمحو.

8 -با توجه به قواعد وزن وزن صيغه‏هاى ماضى معلوم الرمى و مضارع معلوم الدعاء و مضارع مجهول الرمى را ذكر كنيد

فصل 16 لفيف

دانستيم كه لفيف بر دو قسم است

1 - لفيف مفروق مانند وقى

2 - لفيف مقرون مانند لوى لفيف مقرون خود بر دو قسم است كه معتل الفاء و العين آن مختص اسم مى‏باشد .