• موضوع :
 • کلمات کلیدی :
 
 
 
لیست دوره ها > دروس خارج فقه > الخلل فی الصلاة (امام خمینی (ره))
 
 
 •   درس اول
 • کلمات کلیدی : خلل واقع در نماز به جهت لباس غير مذکا - اجزا در تبدل رنگ براي مجتهد و مقلد - دلالت حديث رفع در شبهات حکميه و موضوعيه - دلالت حديث رفع در رفع شرطيت و جزئيت - حکم نماز واقع در لباس ميته در صورت جهل و نسيان - بررسي دلالت موثقه ابن بکير در موضو.ع لباس ميته
 • ادامه
 •   درس دوم
 • کلمات کلیدی : خلل واقع در نماز به جهت برخي اجزا و شرايط رکوع و سجود - احتمالات مختلف در نحوه شرايط و اجزاي رکوع و سجود - بحث در جريان حديث و قاعده لا تعاد در موارد بالا - بحث پيرامون فريضه و سنت و عدم نقص فريضه بوسيله سنت
 • ادامه
 •   درس سوم
 • کلمات کلیدی : خلل واقع در نماز به جهت برخي اجزا و شرايط رکوع و سجود - بحث در دلالت روايات رکوع و سجود در بردارنده شرايط و اجزاء - بحث در دلالت روايات در بر دارنده اتمه و اتممته - دسته بندي روايات در بردارنده اتمه و اتممته - احتمالات مختلف در معناي اتمه و اتممته - بحث در شمول حديث و قاعده لا تواد در اجزا و شرايط رکوع و سجود
 • ادامه
 •   درس پنجم
 • کلمات کلیدی : خلل واقع در نماز به جهت برخي اجزا و شرايط رکوع و سجود - بيان احتمالات سه گانه پيرامون شرايط رکوع و سجود - بحث در اجراي اصول در صورت عدم تحصيل يکي از سه احتمال - بحث در دلالت روايات نسبت به احتمالات سه گانه
 • ادامه
 •   درس ششم
 • کلمات کلیدی : خلل واقع در نماز به جهت برخي از اجزاو شرايط رکوع و سجود - توضيحاتي پيرامون برائت و جريان آن در اقل و اکثر - حکم التفات به نياوردن يکي از شرايط سجده در بين نماز - بررسي روايات پيرامون شرايط رکوع و سجود - دلالت لاتعاد نسبت به سجده کامل يا مطلقه سجده
 • ادامه
 •   درس هفتم
 • کلمات کلیدی : خلل واقع در نماز به جهت برخي اجزا و شرايط رکوع و سجود - ادامه بررسي روايات پيرامون شرايط و اجزاي رکوع و سجود
 • ادامه
 •   درس هشتم
 • کلمات کلیدی : اخلال در قيام - حکم فراموشي قيام و خواندن نماز به صورت نشسته - حکم فراموشي قيام در برخي حالات نماز - بحث در رکنيت قيام - بحث در فرائض الله بودن قيام - خلل وارده به قيام در حال تکبير الاحرام و اتصال به رکوع
 • ادامه
 •   درس نهم
 • کلمات کلیدی : اخلال در قيام حال تکبير الاحرام - خلل وارده به قيام در حال تکبير الاحرام - احتمالات مختلف در قيام حال تکبير الاحرام
 • ادامه
 •   درس دهم
 • کلمات کلیدی : اخلال در قيام حال تکبير الاحرام - احتمالات مختلف پيرامون قيام حال تکبير الاحرام - وجه بطلان نماز در صورت ترک قيام - بحث در شمول حديث لا تواد در قيام حال تکبير الاحرام
 • ادامه
 •   درس یازدهم
 • کلمات کلیدی : اخلال در قيام متصل به رکوع - بحث پيرامون حقيقت رکوع - بحث در رکنيت قيام به فرض دخول قيام در ماهيت رکوع - دخالت رکوع از حال انتصاب در ماهيت رکوع
 • ادامه