1- بحارالانوار, ج 15/105.
2- تورات , سفر پيدايش , باب 25, آيه 18 و باب 37, آيه 25.
3- تاريخ ?الامم والملوك , ج 2/27, الكامل , ج2 /21, ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 1/278.
4- در بـعـضـى از منابع كلمه الياس به كسر همزه , مانند الياس پيامبر ضبط شده , ولى ظاهرا اين
5- ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 1/285.
6- به قول ابن اسحاق , اما به قول طبرى نام وى «عمرو» بود.
7- ترجمه تاريخ يعقوبى1 /289.
8- چه نام عبدمناف «مغيره » بود.
9- تاريخ يعقوبى , ج 1/241, چاپ بيروت .
10- ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 1/330.
11- بحار, ج 15/553, الكامل , ج 2/9.
12- كلينى نيز همين قول را اختيار كرده است (رك : اصول كافى , ج 1/439).
13- بحار, ج 15/125, اسدالغابه , ج 1/14.
14- و به قول كلينى , چهارسال (رك : اصول كافى , ج1 /439).
15- اصول كافى , ج 1/439.
16- مروج الذهب , ج 2/280.
17- اين سخن با ولادت رسول اكرم (ص ) در ماه ربيع الاول سازگار نيست .
18- سيرة النبى , ج 1/172 (به اختصار).
19- امتاع الاسماع , ص 5.
20- ترجمه تاريخ يعقوبى , ص 362.
21- ر ك : سيرة النبى , ج1 /177 ـ 178, امتاع الاسماع , ص 6, بحارالانوار, ج 15/352 و.
22- مروج الذهب , ج2 /275 و 285 (چاپ بيروت ).
23- طبقات ابن سعد, ج 1/116 (چاپ بيروت ).
24- مروج الذهب , ج 2/275.
25- امتاع الاسماع , ص 8.
26- مـروج الـذهب , ج2 /277 ـ 278, التنبيه والاشراف , ص 179 ـ ايام فجار چهارم كه جنگهايى در
27- ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 1/370.
28- الطبقات الكبرى , ج1 /128, التنبيه والاشراف , ص 178.
29- امـتـاع الاسـمـاع , ص 9, اما ابن اثير مى گويد كه : همراه عموهاى خويش در جنگ فجار (يوم
30- الكامل , ج 2/25 ـ 26.
31- مروج الذهب , ج 2/277.
32- مادرش «فاطمه » دختر «زائدة بن اصم » بود.
33- سيرة النبى , ج 1/203.
34- امتاع الاسماع , ص 9, التنبيه والاشراف , ص 197.
35- سيرة النبى , ج 1/205.
36- الكامل , ج1 /25, ترجمه تاريخ يعقوبى , ج1 /375.
37- امتاع الاسماع , ص 9.
38- بعضى «عتيق » را مقدم بر ابوهاله ذكر كرده اند (اصابه , ج 4/281).
39- عابد و عائذ هر دو روايت شده است (اصابه : ماخذ پيشين ).
40- التنبيه والاشراف , ص 200.
41- سيرة النبى , ج 1/352, 391, ج 4/322.
42- الاصابه , ج 4/339.
43- اسدالغابه , ج 5/504.
44- ماخذ پيشين , ص 426.
45- بـه قـول ابـن هشام و ابن حزم , شوهر زينب پيش از رسول خدا «عبيدة بن حارث » شهيد بدر
46- سيرة النبى , ج 1/243.
47- اسدالغابه , ج 5/465.
48- «مـاريه قبطيه » يكى از كنيزان رسول خدا(ص ) بوده كه «مقوقس » (پادشاه اسكندريه ) او
49- اصول كافى , ج 1/457 ـ 458.
50- ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 1/512.
51- مصباح المتهجد, ص 561.
52- سـيـرة الـنـبـى , ج 1/209 ـ 214, به روايت مسعودى و ابن سعد به چهارنفر از بزرگان قريش
53- سيرة النبى , ج 1/264, الكامل , ج 2/37.
54- سيرة النبى , ج 1/252 ـ 254.
55- مروج الذهب , ج 2/282.
56- الطبقات الكبرى , ج 1/193 ـ 194.
57- امتاع الاسماع , ص 15.
58- ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 1/378.
59- ماخذ پيشين , ص 379.
60- پيش از همه خديجه , سپس به ترتيب على , زيدبن حارثه , ابوبكر, ابوذر (ماخذ قبل , ص 379).
61- سيرة النبى , ج 1/269 ـ 274.
62- اسدالغابة , ج 1/287.
63- بحارالانوار, ج 18/184.
64- سيرة النبى , ج 1/312.
65- اسدالغابه , ج 2/46.
66- الاستيعاب , ذيل اصابه , ج 1/271.
67- سيرة النبى , ج 1/275.
68- سوره شعرا (26) كه آيات انذار عشيره در آن است , بعد از سوره طه نازل شده است و سپس به
69- در كتاب تاريخ ?الامم آمده است , بر كوه «صفا» برآمد.
70- شعرا/ 214.
71- تاريخ الامم و الملوك , ج 2/62 ـ 63.
72- ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 1/379 ـ 380.
73- سيرة النبى , ج 2/17.
74- طبقات , ج 1/201 (سائب بن صيفى بن عابد).
75- ماخذ پيشين , ص 200 (حارث بن قيس بن عدى ).
76- جوامع السيرة , ص 52 ـ 54.
77- الطبقات الكبرى , ج 1/201, امتاع الاسماع , ص 23.
78- در پاسخ اين پيشنهاد, آيه 47 از سوره سبا نازل شد.
79- فصلت / 1ـ27.
80- رعد /31.
81- آيات 9 ـ 19 از سوره اقرا در اين باب نازل شده است .
82- سيرة النبى , ج 1/319 ـ 330.
83- نسا /97 (رك : سيرة النبى , ج 2/283, ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 2/385, امتاع الاسماع , ص 20).
84- سيرة النبى , ج 1/345.
85- مصباح الاسرار, ص 28, بحارالانوار, ج 18/422, الطبقات الكبرى , ج 1/206, تاريخ ?الامم , ج 2/ 69
86- طبقات , ج 1/20.
87- سيرة النبى , ج 1/356 ـ 357, اعلام الورى , ص 55, بحارالانوار, ج 18/418.
88- مريم /24 و 25.
89- بدگويان شما زيان كارانند (سه بار چنين گفت ).
90- سيرة النبى , ج 1/336 ـ 337.
91- ديوان ابوطالب , ص 100 ـ 134 (به نقل از شرح ابن ابى الحديد, ج 14/79).
92- ترجمه تاريخ يعقوبى , ص 389 ـ 390, الطبقات الكبرى , ج 1/208 ـ 210, سيرة النبى , ج 1/399 ـ
93- مصباح المتهجد, ص 560.
94- سيرة النبى , ج 1/397 ـ 399, الطبقات الكبرى , ج 1/210 و.
95- سيرة النبى , ج 1/400 ـ 404.
96- مائده /82 ـ 83, قصص /52 ـ 55 (سيرة النبى , ج 1/418 ـ 419).
97- كوثر /1 ـ 3.
98- امتاع الاسماع , ص 27, اسدالغابه , ج 5/439, الكامل , ج 2/63 و.
99- انسان العيون , ج 1/386, اسدالغابه , ج 5/484 ـ 485.
100- شرحش بعد از اين خواهد آمد.
101- تاريخ ?الامم والملوك , ج 2/82.
102- سيرة النبى , ج 1/266.
103- اسرا /1.
104- الطبقات الكبرى , ج 1/213 ـ 216, سيرة النبى , ج 2/2 ـ 7.
105- سيره النبى , ج 2/2 ـ 7, امتاع الاسماع , ص 28 ـ 30.
106- مفاتيح الغيب , ج 5/540 ـ 546, بحارالانوار, ج 18/282 ـ 410.
107- مفاتيح الغيب , ج 7/779.
30 - 31.
109- ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 2/395 ـ 396.
110- سيرة النبى , ج 2/34 ـ 36, تاريخ ?الامم و الملوك , ج 2/84 و.
111- سيرة النبى , ج 2/36 ـ 37, امتاع الاسماع , ص 32, جوامع السيره , ص 69.
112- اسـامـى شـركت كنندگان در بيعت دوم عقبه در صفحه 191 كتاب «تاريخ پيامبر اسلام »
113- اخرجوا الى منكم اثنى عشر نقيبا ليكونواعلى قومهم بما فيهم .
114- بـعـضـى بـه جاى رفاعه «ابوالهيثم بن تيهان » را مى شمارند, چرا كه «كعب بن مالك » در
115- انـتـم عـلـى قومكم بما فيهم كفلا , ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم و انا كفيل على قومى
116- الطبقات الكبرى , ج 1/226.
117- سيرة النبى , ج 2/76.
118- در ايـن جـدول 79 سـوره نام برده شده و اگر سوره هاى (84) و (109) و (112) را كه مكى
119- سـوره (40) در جـدول سـوره هـاى مدنى آمده و مدنى است (در آينده خواهد آمد) و سوره
120- ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 2/390 ـ 391.
121- مراصدالاطلاع , ج 2/508.
122- امتاع الاسماع , ص 38.
123- ـ 1و2ـ سيرة النبى , ج 2/95 ـ 98.
125- مصباح المتهجد, ص 553.
126- دلائل الـصـدق , ج 2/294, از مـستدرك حاكم , ج 3/5 (با تصريح به اين كه شب هجرت بوده
127- ترجمه تاريخ ?يعقوبى , ج 2/398.
128- ـ1و2 ـ الطبقات الكبرى , ج 1/230 ـ 232.
130- سراقة بن مالك از بنى مدلج بود كه در قدير منزل داشت (اسدالغابه , ج 2/264).
131- روضه كافى , ص 263: اللهم اكفنى شر سراقة بما شئت .
132- ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 2/399 ـ 400, اسدالغابه , ج 2/266.
133- جايى است نزديك مدينه , ميان رابغ و جحفه (مراصدالاطلاع ).
134- اسدالغابه , ج 1/175.
135- الطبقات الكبرى , ج 1/236.
136- امتاع الاسماع , ص 49.
139- بقره / 281.
140- ترجمه تاريخ يعقوبى , ج 2/402 ـ 403.
141- انفال / 75.
142- سيرة النبى , ج 2/177 ـ 220.
143- اعلام الورى , ص 81 ـ 82, الطبقات الكبرى , ج 1/241 ـ 244.
144- سريه : به غزوه اى گفته شده كه رسول خدا شخصا در آن شركت نداشته و يكى از اصحاب به
145- سيرة النبى , ج 2/223.
146- مـروج الـذهـب , ج 2/287 ـ 288 (براى اطلاع نام و ترتيب تاريخى غزوه ها, رك : تاريخ پيامبر
147- بـراى اطـلاع نام و ترتيب تاريخى سريه هاى رسول خدا, رك : تاريخ پيامبراسلام , تاليف دكتر
148- سيره ابن هشام , ج 2/251.
149- طبقات ابن سعد, ج 2/9.
150- امتاع الاسماع , ص 81, شرح نهج البلاغه , ج 3/330.
151- ج 1/126.
152- ج 2/23.
153- امتاع الاسماع , ص 84.
154- شرح نهج البلاغه , ج 4/385.
155- سيرة النبى , ج 2/271 ـ 274.
156- اسدالغابه , ج 4/3, سيره ابن هشام , ج 2/290.
157- نسا / 97.
158- الطبقات الكبرى , ج 2/22, امتاع الاسماع , ص 101.
159- يعنى : كشته هايى كه در چاه بدر افكنده شدند.
160- تاريخ پيامبر اسلام , ص 284 ـ 290.
161- فـهـرسـت اسـامـى كـشته شدگان و اسيران قريش در كتاب «تاريخ پيامبر اسلام » نوشته
162- ابن سعد تاريخ اين غزوه را نيمه محرم سال سوم هجرت نوشته است .
163- ايـن سريه پنج روز مانده از رمضان (19 ماه پس از هجرت ) اتفاق افتاد «الطبقات الكبرى , ج
164- سيرة النبى , ج 4/312, الطبقات الكبرى , ج 2/28.
165- شوال سال دوم , بيست ماه پس از هجرت .
166- انفال / 58, آل عمران / 12 ـ 13 درباره ايشان نزول يافته است .
167- سيرة النبى , ج 2/422, الطبقات الكبرى , ج 2/30.
168- الطبقات الكبرى , 2/34, سيرة النبى , ج 2/425.
169- بحران : نام سرزمينى است در ناحيه فرع , فاصله بين فرع و مدينه 8 بريد است .
170- الطبقات الكبرى , ج 2/35, سيرة النبى , ج 2/425.
171- سيرة النبى , ج 2/430, الطبقات الكبرى , ج 2/31.
172- امتاع الاسماع , ص 112, الطبقات الكبرى , ج 2/36.
173- همان «ابن هشام » است .
174- امتاع الاسماع , ص 121 ـ 122, بحارالانوار, ج 6/512, شرح نهج البلاغه , ج 3/365, از واقدى .
175- ابن اسحاق از هند, دو تصنيف روايت كرده است .
176- آبى است در احد و به همين مناسبت روز احد را «يوم المهراس » گفته اند.
177- سيرة النبى , ج 3/75 ـ 80.
178- ماخذ پيشين , ص 80 ـ 81.
179- معارف , ص 70.
180- الطبقات الكبرى , ج 2/42 ـ 43, شرح نهج البلاغه , ج 3/400.
181- اسدالغابه , ج 3/132.
182- در سيرة النبى : به ضم نون ضبط شده (ج 3/86) ولى در اسدالغابه : به فتح نون (ج 5/555).
183- امتاع الاسماع , ص 133, سيرة النبى , ج 3/30.
184- دلائل الصدق , ج 2/301.
185- ماخذ پيشين , ص 271 ـ 274.
186- آل عمران / 173.
187- بعضى گفته اند: خالدبن سفيان (سيرة النبى , 4/293, تاريخ يعقوبى , 2/58).
188- آبگاهى براى «هذيل » در ناحيه حجاز.
189- و به قولى با چهار نفر ديگر از ده نفر.
190- بقره / 204 ـ 207.
191- لقب است , يعنى : شتابنده به سوى مرگ .
192- نام 32 نفر از شهداى بئرمعونه در كتاب «تاريخ پيامبر اسلام », ص 360, نوشته مرحوم دكتر
193- سيرة النبى , ج 4/310.
194- سوره حشر كه ابن عباس آن را «سوره بنى نضير» مى ناميد درباره ايشان نازل شده است .
195- به فتح جيم و تشديد حا نيز خوانده اند, كسى بود كه مى خواست از بالاى بام سنگى بر رسول
196- ابن هشام , ج 3/214.
197- الطبقات الكبرى , ج 2/61.
198- صحيح بخارى , جز 5, ص 145.
199- نسا/ 101 ـ 103.
200- ميان آن و دمشق 5 روز راه و تا مدينه 15 يا 16 روز راه است .
202- بقره / 214, آل عمران / 26 ـ 27, نور/ 62 ـ 64, احزاب / 9 ـ 25.
203- نسا/ 51 ـ 55.
204- بعضى : مسعربن رخيله گفته اند.
205- آل عمران / 173.
206- يـلـيـل : جـايـى است نزديك بدر كه عمروبن عبدود, مردان قريش را از حمله بنى بكر يكتنه
207- سيره ابن هشام , ج 3/240.
208- تاريخ يعقوبى , ج 2/51.
209- سيره ابن هشام , ج 3/248.
210- سيره ابن هشام , ج 3/253 ـ 254.
211- در سيره ابن هشام به فتح سين و ميم (ج 3/255) و در جوامع السيره : شمويل (ص 195) آمده
212- سيره ابن هشام , ج 3/255 ـ 256 و جوامع السيره , ص 196.
213- سيرة النبى , ج 4/284, غمره آورده است «غمرمرزوق » آبگاهى از بنى اسد است .
214- ميان ذى القصه و مدينه 24 ميل راه فاصله است .
215- التنبيه والاشراف , ص 218.
216- ماخذ پيشين , ص 219.
217- هيفا, هفت ميلى مدينه .
218- سرزمين بنى سليم .
219- طبقات ابن سعد, ج 2/79.
220- التنبيه والاشراف , ص 218.
221- اين غزوه , غزوه غابه و غزوه فزع نيز ناميده مى شود.
222- اى سواران خداوند, سوار شويد.
223- يكى از بنى سعدبن هذيل يا به گفته ابن هشام : سعدبن هذيم (ج 4/265).
224- سيره ابن هشام , ج 4/265, تاريخ طبرى , ج 3/1557, التنبيه والاشراف , ص 219.
225- سيره ابن هشام , ج 3/280.
226- از فدك تا مدينه شش روز راه است .
227- اين غزوه , غزوه مريسيع ناميده مى شود.
228- منافقون / 7 ـ 8.
229- سيره ابن هشام , ج 3/305 ـ 306.
230- همان ماخذ, ص 307.
231- سيره ابن هشام , ج 3/313 ـ 315.
232- نور/ 11 ـ 27.
233- سيره ابن هشام , ج 3/288.
234- برحسب ظاهر: اسيربن زارم , همان يسيربن رزام است كه در سريه بعد خواهد آمد.
235- شش ميلى خيبر «سيره ابن هشام , ج 4/266).
236- سـيره ابن هشام , ج 4/290 و در طبقات گفته است : در ذى الجدر واقع در ناحيه قبا نزديك
237- سيره ابن هشام , ج 3/322, جوامع السيره , ص 207.
238- اين بيعت را بيعت شجره و بيعت سمره نيز گويند, چرا كه در زير درختى به نام سمره واقع
239- عبارت داخل پرانتز از كتاب بحارالانوار مجلسى گرفته شده است (ج 2/333).
240- سيره ابن هشام , ج 3/331 ـ 332.
241- فتح / 10.
242- فتح / 11.
243- سيره ابن هشام , ج 3/337.
244- التنبيه والاشراف , ص 221 ـ 222.
245- عـبـارت : «واى بـرمـادرش » ترجمه عبارت عربى : «ويلمه » (ويل لا مه ) است كه معناى
246- ممتحنه / 9 ـ 11.
247- رك : تاريخ پيامبر اسلام , ص 480 (دكتر محمدابراهيم آيتى ).
248- تاريخ ?يعقوبى , ج 2/78.
249- يك بار براى هدايت يافتن خودت و بار ديگر براى پيروى اهل كشورت از تو, يا هم يك بار در
250- انسان العيون , ج 3/245.
251- تاريخ ?الامم , ج 3/1566.
252- ماخذ پيشين , در همان جا.
253- شرح پرسشهاى قيصر و پاسخهاى ابوسفيان در كتاب «تاريخ پيامبراسلام » به تفصيل آمده
254- تاريخ ?يعقوبى , ج 2/78.
255- انسان العيون , ج 3/247.
256- سيره ابن هشام , ج 1/72.
257- مكاتيب الرسول , ج 1/121 ـ 133.
258- در سيره ابن هشام , ج 4/254 به كسر شين و سكون ميم آمده است .
259- نامه هاى ديگر را در كتاب طبقات ابن سعد, ج 1/263 ـ 291 ملاحظه كنيد.
260- روم / 1 ـ 3.
261- «بـه خدا سوگند: اگر خدا نبود ما به راه راست هدايت نمى شديم , صدقه نمى داديم , نماز
262- ج 2/437.
263- قلعه قموص يا قلعه ناعم (رك : تاريخ يعقوبى , ج 2/56).
264- جوامع السيره , ص 212.
265- سيره ابن هشام , ج 3/352.
266- ماخدپيشتين .
267- بعضى او را از شهداى «بئر معونه » شمرده اند.
268- در سيرة النبى همين بيست نفر, به همين ترتيب ذكر شده است (ج 3/357).
269- التنبيه و الاشراف , ص 224.
270- طبقات ابن سعد, ج 2/117.
271- ماخذ پيشين ,.
272- ماخذ پيشين , ج 2/118.
273- امتاع الاسماع , ج 1/334.
274- طبقات ابن سعد, ج 2/126.
275- ماخذ پيشين , ص 120.
276- يا عمرة القصاص يا عمرة الصلح يا غزوة القضا (امتاع الاسماع , ج 1/336).
277- اين ابيات ادامه دارد (رك : تاريخ پيامبراسلام , ص 524).
278- طبقات ابن سعد, ج 2/123.
279- ابن هشام : رفاعة بن قيس (ج 4/278).
280- التنبيه والاشراف , ص 229.
281- چـون ابـوقـتـاده نـيز در اين سريه بوده است , لذا آن را سريه ابوقتاده به اضم , هم گفته اند
282- التنبيه والاشراف , ص 229.
283- سيره حلبيه , ج 3/195.
284- رك : سيره ابن هشام , ج 4/258, ولى در طبقات و سيره حلبيه : ميان دو چشم من (طبقات ,
285- سيره ابن هشام , ج 4/271, طبقات , ج 2/126.
286- طبقات ابن سعد, ج 2/127 ـ 128.
287- ماخذ پيشين .
288- يا سريه مؤته : (طبقات , ج 2/128).
289- امتاع الاسماع , ج 1/246.
290- سيره ابن هشام , ج 4/15.
291- جوامع السيره : بنى اراشه (ص 221).
292- ماخذ قبل : مالك بن راقله (ص 221).
293- سيره ابن هشام , ج 4/21.
294- ماخذ پيشين , ص 24.
295- يا: ذات السلسل : (امتاع الاسماع , ج 1/352).
296- مجمع البيان , ج 10/528.
297- يا: سريه خبط (امتاع الاسماع , ج 1/354).
298- سيره ابن هشام , ج 4/375 ـ 377, طبقات , ج 2/133, امتاع الاسماع , ج 1/356.
299- طبقات , ج 2/133.
300- به آيات 1 ـ 4 و نيز آيات ديگر سوره ممتحنه رجوع كنيد.
301- سيره ابن هشام , ج 2/42 ـ 43.
302- سيره ابن هشام , ج 4/49.
303- امتاع الاسماع , ج 1/379.
304- سيره ابن هشام , ج 4/53.
305- ج 22/19, 84 ـ 85.
306- تاريخ ?الرسل والملوك , ج 3/1654.
307- سيره ابن هشام , ج 4/55.
308- تاريخ يعقوبى , ج 2/60, سيره ابن هشام , ج 4/54.
309- منابع مختلف , نام اسيد را به اختلاف ضبط كرده اند: بر وزن كريم و زبير.
310- سيره ابن هشام , ج 4/56.
311- ماخذ پيشين , ص 59.
312- ماخذ پيشين , ص 69.
313- ماخذ پيشين , ص 79.
314- طبقات ابن سعد, ج 2/146.
315- التنبيه والاشراف , ص 233, امتاع الاسماع , ج 1/398.
316- تاريخ يعقوبى , ج 2/73, اعلام الورى , ص 69.
317- اعلام الورى , ص 69, تاريخ يعقوبى , ج 2/73 (در اعلام الورى به جاى بنى ديل , بنى هذيل آمده
318- تاريخ يعقوبى , ج 2/73.
319- اعلام الورى , ص 69.
320- سيره ابن هشام , ج 4/71 ـ 72.
321- تاريخ يعقوبى , ج 2/61.
322- در اصل : سلمى .
323- اعراف / 138.
324- سيره ابن هشام , ج 4/84 ـ 85, امتاع الاسماع , ج 1/43 ـ 44.
325- طبقات ابن سعد, ج 2/150, امتاع الاسماع , ج 1/405.
326- توبه / 25 ـ 26.
327- كه در حديبيه در زير آن بيعت كردند.
328- امتاع الاسماع , ج 1/408.
329- وطيس : به معناى تنور است و اين جمله , كنايه از شدت جنگ است .
330- توبه / 25, سيره ابن هشام , ج 4/91, امتاع الاسماع , ج 1/410.
331- سيره ابن هشام , ج 4/100.
332- ارشاد, ص 65.
333- سيره ابن هشام , ج 4/100 ـ 101, امتاع الاسماع , ج 1/413.
334- ابـوعـامر اشعرى كه در سريه اوطاس به شهادت رسيده , جز شهداى حنين به حساب آمده
335- سـيره ابن هشام , ج 4/97, طبقات ابن سعد, ج 2/151, جوامع السيره , ص 241, امتاع الاسماع ,
336- امتاع الاسماع , ج 1/415.
337- ارشاد, ص 69.
338- امتاع الاسماع , ج 1/420.
339- ماخذ پيشين , ص 421.
340- سيره ابن هشام , ج 4/125, طبقات ابن سعد, 2/158, امتاع الاسماع , ج 1/418.
341- ابن هشام : حباب هم گفته مى شود (سيره , ج 4/129).
342- سيره ابن هشام , ج 4/135.
343- اسـامـى مـشروح كسانى كه غنيمت دريافت داشتند در كتاب تاريخ پيامبر اسلام (ص ), ص
344- طبقات ابن سعد, ج 2/153, امتاع الاسماع , ج 1/425 ـ 426.
345- سيره ابن هشام , ج 4/141, امتاع الاسماع , ج 1/430.
346- امتاع الاسماع , ج 1/432.
347- كامل ابن اثير, ج 2/276.
348- اصابه , ج 3/296.
349- امتاع الاسماع , ج 1/433.
350- كامل , ج 2/229.
351- سال نهم هجرت را «سنة الوفود» گويند (سيره ابن هشام , 4/205).
352- امتاع الاسماع , ج 1/433 ـ 434.
353- طبقات ابن سعد, ج 2/162.
354- سيره ابن هشام , ج 4/289, طبقات , ج 2/163, امتاع الاسماع , ج 1/443.
355- طبقات ابن سعد, ج 2/164.
356- سيره ابن هشام , ج 4/159.
357- امتاع الاسماع , ج 1/446.
358- سيره ابن هشام , ج 4/159.
359- توبه / 81 ـ 82 (سيره ابن هشام , ج 4/160).
360- سيره ابن هشام , ج 4/160.
361- تاريخ يعقوبى , ج 2/67.
362- مجمع البيان , ج 5/257.
363- امتاع الاسماع , ج 1/446.
364- ارشاد, ص 71.
365- سيره ابن هشام , ج 4/162, امتاع الاسماع , ج 1/450.
366- امتاع الاسماع , ج 1/450.
367- سيره ابن هشام , ج 4/163 ـ 164.
368- امتاع الاسماع , ج 1/456.
369- سيره ابن هشام , ج 4/170, طبقات , ج 2/166, امتاع الاسماع , ج 1/446 ـ 483.
370- امتاع الاسماع , ج 1/451.
371- و 2 ـ ناشناخته است .
373- تاريخ يعقوبى , ج 2/68 و منابع ديگر.
374- رك : تاريخ پيامبر اسلام , ص 639 به بعد.
375- توبه / 118.
376- توبه / 94 ـ 95, (رك : سيره ابن هشام , ج 4/175 ـ 181, امتاع الاسماع , ج 1/583 ـ 588).
377- التنبيه والاشراف , ص 237.
378- ماخذ پيشين .
379- سيره ابن هشام , ج 4/188 ـ 191, امتاع الاسماع , ج 1/498 ـ 500.
380- طبقات ابن سعد, ج 1/291.
381- طبقات ابن سعد, ج 1/297.
382- ماخذ پيشين , ص 299.
383- ماخذ پيشين .
384- ماخذ پيشين ص 303.
385- سيره ابن هشام , ج 4/215.
386- طبقات ابن سعد, ج 1/314.
387- البداية و النهايه , ج 5/93, طبقات ابن سعد, ج 1/315.
388- طبقات ابن سعد, ج 1/316.
389- سيره ابن هشام , ج 4/222.
390- صاحب صحاح گويد: اوقيه در حديث و همچنين در گذشته : چهل درهم بوده است , ليكن
391- قبيله اى است از كنده (معجم البلدان , ج 2/16).
392- قبيله اى است از يمن (سيره حلبيه , ج 3/236).
393- طبقات ابن سعد, ج 1/324.
394- ماخذ پيشين , ص 325.
395- نام قبيله اى است از عرب (منجم البلدان , ج 3/397).
396- طبقات ابن سعد, ج 1/326.
397- قبيله اى است در يمن .
398- الطبقات الكبرى ,ج 1/327.
399- ماخذ پيشين , ص 328.