• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

ديباچه
1.ويژگيهاي نوشته خوب از حيث پيام
پيام و آيين نوشته
فصل يكم:درست بنويسيم]درس يكم:آغاز راه
2.ويژگيهاي نوشته خوب از حيث آيين
محورهاي اصلي نگارش
يك.فعل
انواع فعل از لحاظ مفهوم:خبري،انشايي
تقسيم فعل از لحاظ ساختمان
تقسيم فعل از لحاظ نياز به مفعول
اقسام فعل غير خاص
تقسيم فعل متعدي از لحاظ ارتباط با نهاد
درس سوم:دستور زبان(2)
درس دوم:دستور زبان(1)
دو.اسم
نقشهاي اسم
سه.صفت
درس چهارم:دستور زبان(3)
چهار.ضمير
درس پنجم:دستور زبان(4)
پنج.قيد
شش.حرف
هفت.وند
اقسام جمله از لحاظ اركانهشت.جمله
درس ششم:دستور زبان(5)
اقسام جمله از لحاظ پيام(=وجوه جمله)
اقسام جمله از لحاظ چينش
اقسام جمله هاي داراي فعل
اقسام جمله از لحاظ فعل
جمله معترضه
اقسام جمله مركب
حذف اركان يا اجزاي جمله
درس هفتم:لغزشگاه هاي قلم(1)
درس هشتم:لغزشگاه هاي قلم(2)
درس نهم:لغزشگاه هاي قلم(3)
درس دهم:لغزشگاه هاي قلم(4)
درس يازدهم:لغزشگاه هاي قلم(5)
معيار يكم:اصالت واژه
درس دوازدهم:درست نويسي واژگاني(1)
چند نمونه گرته برداري از زبان انگليسي
چند نمونه گرته برداري از زبان عربي
معيار دوم:صيقل يافتگي واژه
معيارسوم:تناسب واژه با سبك و مخاطب
فهرست برخي واژه هاي متشابه
درس سيزدهم:درست نويسي واژگاني(2)
فهرست برخي غلط هاي املايي رايج
درس چهاردهم:درست نويسي واژگاني(3).
درس پانزدهم:درست نويسي واژگاني(4)..
فهرست برخي غلط هاي رايج
يك.مَطلَع
بررسي بافتار نوشته
انواع مطلع
سه.مقطع
دو.متن
درس هفدهم:پيكره نوشته(2)
انتخاب عنوان مناسب
درس هجدهم:تنظيم پاراگراف ها
درس نوزدهم:شيوه خط فارسي(1)
درس بيستم:شيوه خط فارسي(2)
درس بيست و يكم:شيوه خط فارسي(3)
درس بيست و دوم:نشانه گذاري(1)
درس بيست و سوم:نشانه گذاري(2)
درس گزينش در محور جانشيني و همنشيني
فصل دوم: زيبا بنويسيم درس بيست و چهارم:رواني و زلالي
پرهيز از تكلف و تصنّع
پرهيز از عوام زدگي
عوامل رواني و زلالي
حفظ استقلال زبان
صنايع لفظي
درس بيست و پنجم:دلنشيني و شيريني
صنايع معنوي
يك.وصف
درس بيست و هشتم:رسايي و گويايي(1)
دو.تشبيه
سه.استعاره
درس بيست و هفتم:رسايي و گويايي(2)
چهار.كنايه
نمونه هايي از پرورش معاني
انواع استعاره
اضافه استعاري
اضافه تشبيهي
انواع تشبيه
زمينه هاي تنوع
درس بيست و هشتم:تنوع و رنگارنگي
نقش مثل در تنوع
بهره گيري از شعر
آوردن امثله و حكايت هاي شيرين
استفاده از كلام كوتاه
بهره وري از تخيّل
پوشاندن جامه محسوس بر پيكر معقول
درس بيست و نهم:تازگي و طراوت
درس سي ام:هدفنمندي و شورآفريني
درس سي و يكم:خوش آهنگي
وزن
غروض
انواع وزن شعر فارسي
مباني عروض
اركان عروضي
تقطيع
املاي عروضي
بحرهاي عروضي
يك.مقاله چيست؟
فصل سوم: تجربه كنيم درس سي و دوم:مقاله نويسي
سه.مراحل نگارش مقاله
دو.شرايط مقاله نويسي
چهار.حجم و گستره مقاله
شش.انواع مقاله و زبان آنها
پنج.سطح نگارش مقاله
درس سي و سوم:ترجمه
گونه هاي ترجمه
مراحل اصلي ترجمه
1.نامه نگاري
درس سي و چهارم:نامه نگاري و خلاصه نويسي
2.خلاصه نويسي
يك.جنبه هاي پژوهش پايان نامه اي
درس سي و پنجم: پايان نامهنويسي
سه.مرور پژوهش هاي پيشين
دو.انتخاب عنوان و مو ضوع پايان نامه
پنج.برنامه زماني
چهار.طرح تحقيق
نه.ساختمان رساله
هشت.نگارش رؤوس مطالب فصل ها
هفت.يادداشت برداري
شش.مراجعه به منابع
ده.فصل بندي و عنوان گذاري
يازده.شيوه نقل قول
سيزده.شيوه تنظيم كتابنامه
دوازده.شيوه پانوشت دهي
واژه ويرايش
درس سي و ششم:ويرايش
اقسام ويرايش
مفهوم ويرايش
هماهنگي ميان ويراستار و پديدآورنده
ويژگيهاي ويراستار خوب
روند كار ويرايش
اصول ويرايش
دامنه كار ويرايش
نشانه هاي ويرايشي
پيشينه زبان فارسي
فصل چهارم :بيش تر بدانيم درس سي و
هفتم:پيشينه زبان فارسي و گونه هاي ادبي
گونه هاي ادبي در زبان فارسي
درس سي و هشتم:آشنايي با زبان شناسي
درس سي و نهم:اصطلاحهاي ادبي
درس چهلم:سبك ها و مكتب هاي ادبي
انواع نثر
سبك دوره و سبك شخصي
مكتب هاي ادبي