فصل 2 رباعى مزيد

ابواب رباعى مزيد از اين قرار است‏

باب تفعلل

‏تفعلل يتفعلل تفعلل مانند دحرج تدحرج يتدحرج تدحرج ليتدحرج تدحرج در اين باب نيز قاعده اول باب تفعل جارى مى‏شود و نمونه قسمتهاى مختلف آن از اين قرار است ماضى مجهول تدحرج به...

مضارع مجهول يتدحرج به...

امر مجهول ليتدحرج به...

نهى لا يتدحرج...

استفهام هل يتدحرج...

تاكيد يتدحرجن...

يتدحرجن...

معنى اين باب مطاوعه فعلل رباعى مجرد است‏

باب افعنلال

‏افعنلل يفعنلل افعنلال مانند حرجم احرنجم يحرنجم احرنجام ليحرنجم احرنجم ماضى مجهول احرنجم به...

مضارع مجهول يحرنجم به...

امر مجهول ليحرنجم به...