فصل 1 رباعى مجرد

ماضى رباعى مجرد بر وزن فعلل مضارع آن بر وزن يفعلل و مصدر آن بر وزن فعلله است و گاهى در بعضى افعال بر وزن فعلال نيز مى‏آيد مانند دحرج يدحرج دحرجه و دحراج غلطاندن ماضى مجهول دحرج...

مضارع مجهول يدحرج...

امر معلوم ليدحرج...

دحرج...

امر مجهول ليدحرج...

نهى لا يدحرج...

نفى لا يدحرج...

تاكيد يدحرجن يدحرجان يدحرجن...

يدحرجن يدحرجن...

تمرين

‏-1  اشتقاق قسمتهاى مختلف فعل رباعى را بيان كنيد.

2 -كلمات زير يك قسمت از باب رباعى مجردند دو قسمت ديگر هر كدام را ذكر كنيد زمزمه يزخرف صحصح يشقشق شرشره زحلفه دادا.

3 -باب زلزل و زحزح را ذكر نموده معلوم و مجهول ماضى فعل اول مضارع و امر معلوم فعل دوم را صرف كنيد