مبحث سوم رباعى‏مقدمه

‏مقدمه

تقسيمات فعل رباعى همانند ثلاثى است فعل رباعى مجرد معلوم ماضى مضارع امر مجهول ماضى مضارع امر مزيد معلوم ماضى مضارع امر مجهول ماضى مضارع امر قاعده ساختن هر قسمت و صيغه‏هاى هر كدام نيز همانطور است كه گذشت به مقدمه كتاب و اوائل مبحث ثلاثى مجرد و مقدمه مبحث ثلاثى مزيد مراجعه نماييد و نيز ماضى و مضارع رباعى مانند ماضى و مضارع ثلاثى است در حالات مختلف رباعى مجرد داراى يك باب و رباعى مزيد داراى سه باب است‏