ماضى مجهول احمور به...

مضارع مجهول يحمار به...

امر معلوم ليحمارر ليحمار ليحمار...

نهى لا يحمارر لا يحمار لا يحمار ...

تمرين‏شهب دهم صفر سود را به باب افعيلال برده ماضى معلوم و مجهول فعل اول مضارع معلوم و مجهول فعل دوم و امر معلوم و مجهول فعل سوم و چهارم را صرف كنيد

فصل 11 ابواب غير مشهور

ابواب غير مشهور كه 15 باب‏اند قاعده خصوصى ندارند و غالبا با تاكيد و مبالغه معناى خود را بيان مى‏كنند و همانطور كه گذشت كمتر مورد استفاده قرار مى‏گيرند لذا به ذكر اجمالى آنها اكتفا مى‏شود

1- باب فوعله فوعل يفوعل فوعله مانند حقل حوقل يحوقل حوقله پير شدن.

2 -باب فيعله فيعل يفيعل فيعله مانند شطن شيطن يشيطن شيطنه شيطنت كردن.

3 -باب فعنله فعنل يفعنل فعنله مانند قلس قلنس يقلنس قلنسه كلاه پوشاندن.

4 -باب فعوله فعول يفعول فعوله مانند جهر جهور يجهور جهوره صدا بلند كردن .