ماضى مضارع‏هاى زير چيست يفعل يتفعل يتفاعل يفعل يفعال.

5 -مضارع مصادر زير چيست افعال افعلال افعيلال افتعال تفاعل.

6 -چرا به مضارع ثلاثى مجرد با اينكه داراى حرف زائد است مزيد فيه گفته نمى‏شود.

7 -مشهوريت در ابواب ثلاثى مزيد به چه معنى است.

8 -ابواب مشهور را نام ببريد.

9 -اوزان زير را بسازيد افتعل افعل فاعل يفاعل مفاعله تفعل تفعل افعال افعيلال ينفعل انفعال افعلال.

10 -اوزان زير را صرف كنيد افعل فاعل انفعل تفاعل يتفعل يفعل يستفعل يفعال.

11 -مجهول افعال فوق را صرف كنيد.

12 -مضارع‏هاى تمرين 10 را با لاء نهى و نون تاكيد ثقيله صرف نمائيد.

13 -سماعى بودن ابواب مزيد فيه را توضيح دهيد.

14 -كيفيت ضمائر ماضى مضارع و امر را ذكر كنيد

 

فصل 1 باب افعال

مانند كرم اكرم يكرم اكرام باب افعال داراى خصوصيتى است و آن اينكه همزه آن در ماضى مصدر و امر همزه قطع است يعنى چون در اثناء كلام واقع شود تلفظ مى‏شود و ما بعد خود را از ما قبل قطع مى‏كند همزه امر آن همان همزه‏اى است كه در ماضى بوده زيرا آنرا از مضارع اصلى مى‏گيريم و مضارع اصلى باب افعال يافعل است افعل يافعل كه چون در صيغه 13 مضارع دو همزه جمع مى‏شد آنرا از مضارع انداخته‏اند