يضرب يمد يقول يهدى و يفى به را با نون ثقيله صرف كنيد و صيغه اول مؤكد هر كدام را معنى نماييد.

7 -مجهول افعال تمرين سابق را با نون خفيفه صرف نماييد و صيغه اول هر كدام را معنى كنيد.

8 -معلوم و مجهول امر افعال تمرين 6 را با نون ثقيله و خفيفه صرف نماييد و صيغه اول هر كدام را معنى نماييد.

9 -حروف تاكيد چه جهاتى از جهات فعل مضارع را زائل مى‏كنند.

10 -نهى مؤكد افعال تمرين 6 را صرف كنيد.

11 -فعل جحد چرا مؤكد بنون تاكيد نمى‏شود

مبحث دوم ثلاثى مزيد

مقدمه

فعل ثلاثى مزيد از ثلاثى مجرد گرفته مى‏شود بدين معنى كه صيغه اول ماضى معلوم آنرا از صيغه اول ماضى معلوم ثلاثى مجرد مى‏گيريم و اما بقيه صيغه‏هاى ماضى معلوم آن از صيغه اول و سائر قسمتهاى آن فعل ثلاثى مزيد از ماضى معلوم خودش گرفته مى‏شود بنا بر اينفعل ثلاثى مزيد آن است كه صيغه اول ماضى معلوم آن داراى سه حرف اصلى و يك يا چند حرف زائد باشد حروفى كه براى ساختن ثلاثى مزيد در ثلاثى مجرد اضافه مى‏شود حروف مخصوصى است و در جاى مخصوصى از آن درمى‏آيد و حروف كلمه جديد مزيد فيه ممكن است حركات جديدى داشته باشد اين خصوصيات را بوسيله اوزان ثلاثى مزيد كه خواهد آمد مى‏توان دريافت ماضى ثلاثى مزيد معلوم داراى 25 وزن است مضارع آن نيز 25 وزن دارد زيرا در غير ثلاثى مجرد براى هر ماضى بيش از يك وزن مضارع نيست مصدر هر وزن نيز قياسى و معين است