مى‏كند مانندلن ترينىيعنى مرا نخواهى ديد 143 اعراف كى فعل مضارع را علت ما قبل قرار مى‏دهد مانندفرددناه الى امه كى تقر عينها او را به مادرش برگردانيديم تا چشمش روشن شود 13 قصص اذن فعل مضارع را جزاء يا جواب مطلب معهودى قرار مى‏دهد مثلا در جواب كسى كه گفته است ازورك مى‏گوييم اذن اكرمك حروف ناصبه مختص به مضارع‏اند و بر ماضى و امر داخل نمى‏شوند

پرسش و تمرين

‏1 - تغيير لفظى مضارع منصوب را توضيح دهيد.

2 -افعال زير را با لن صرف كنيد يظلم يهب يجوز يعصى يوفى به يسهو يرمى.

3 -براى هر كدام از حروف نصب با فعل مضارع دو مثال آورده معنى نماييد.

4 -حروف جزم و نصب كدام جهت را از فعل مضارع مى‏گيرند

بحث-5 مضارع استفهامي

حروف استفهام عبارتند از همزه و هل كه بر سر فعل مضارع درآمده معناى خبرى آن را به انشائى كه در اينجا سؤال است تبديل مى‏كنند هل علاوه بر اثر مذكور مضارع را مختص به استقبال نيز مى‏كند حروف استفهام اثر لفظى در فعل مضارع ندارند مى‏گوييم ا تذهب آيا مى‏روى هل تذهب آيا خواهى رفت قال الله تعالىا تامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم...

44 - بقره هل ينظرون الا ان ياتيهم210 بقره‏