بحث-3 مضارع مجزوم

حروف جزم فعل مضارع عبارتند از لم لما لام امر لاء نهى و اداه شرط كه بر سر فعل مضارع درآمده آنرا مجزوم مى‏كنند مجزوم شدن فعل مضارع به اين است كه علامت رفع از آخر آن ساقط شود بنا بر اين در پنج صيغه 13 7 4 1 و 14 ضمه لام الفعل و در تثنيه‏ها و جمع‏هاى مذكر و مفرد مؤنث مخاطب نون عوض رفعى مى‏افتد در ناقص مجزوم از پنج صيغه 13 7 4 1 و 14 خود لام الفعل مى‏افتد و در اجوف مجزوم عين الفعل اين پنج صيغه بالتقاء ساكنين حذف مى‏شود و حكم مضارع مجزوم مضاعف حكم امر مضاعف است مراجعه نماييد مى‏گوييم

 لم يضرب لم يضربا لم يضربوا لم تضرب لم تضربا لم يضربن...

لم يقل لم يقولا لم يقولوا لم تقل لم تقولا لم يقلن...

لم يدع لم يدعوا لم يدعوا لم تدع لم تدعوا لم يدعون...

لم يمدد لم يمد لم يمد لم يمد لم يمدا...

لم يضلل لم يضل لم يضل لم يضلا...

و همينطور ساير حروف جزم و مجهول فعل مضارع مانند معلوم آن است حروف فوق علاوه بر جزم كه اثر لفظى است در معناى فعل مضارع نيز اثر مى‏گذارند و اثر معنوى آنها از اين قرار است