تنفيس به معنى وسعت دادن است لام مفتوحه اقسام ديگرى نيز دارد كه در نحو از آن بحث مى‏شود

بحث-2 مضارع نفي

مضارع منفى حروف نفى عبارتند از ما و لا كه بر سر مضارع درآمده معنى آن را منفى مى‏كنند يضرب يعنى مى‏زند ما يضرب يا لا يضرب يعنى نمى‏زند حروف نفى به مضارع اختصاص ندارند و بر سر فعل ماضى نيز درآمده معنى آن را منفى مى‏كنند

پرسش و تمرين

‏1 - جهات پنجگانه فعل مضارع از چه و چگونه استفاده مى‏شود.

2 -ده فعل مضارع را با حروف تعيين بكار برده معنى نماييد.

3 -يعلم يعد يقول يهدى يقى يروى را با ما و لا صرف نموده صيغه‏هاى اول هر كدام را معنى نماييد.

4 -شش صيغه اول افعال زير را با ما و لا صرف نموده صيغه اول هر كدام را معنى نماييد در منفى كردن به لا به تكرار لا و انضمام فعل ديگر توجه داشته باشيد اكل جاء راى وفى حوى.

5 -هر كدام از حروف تعيين و حروف نفى كدام جهت را از فعل مضارع مى‏گيرند