معنى را بطور ساده و بدون تاكيد بيان مى‏كند گاهى به اول يا آخر فعل مضارع چيزى اضافه مى‏شود كه موجب از بين رفتن بعضى از خواص فوق مى‏گردد اين چيزها به ترتيب تاثير در جهات مذكور عبارتند از

1 - حروف تعيين

2 - حروف نفى

3 - حروف جزم و حروف نصب

4 - حروف استفهام

5 - حروف تاكيد بنا بر اين هر دسته از اين حروف حالت خاصى به فعل مضارع مى‏دهند كه آن را در معيت با حروف تعيين فعل حال يا مستقبل و با حروف نفى مضارع منفى و با حروف جزم مضارع مجزوم و با حروف نصب مضارع منصوب و با حروف استفهام مضارع استفهامى و با حروف تاكيد مضارع مؤكد مى‏نامند اينك هر كدام را در بحثى توضيح مى‏دهيم .

بحث 1

فعل حال و مستقبل هر گاه در اول فعل مضارع لام مفتوحه درآيد مختص به زمان حال مى‏شود مانند ليذهب دارد مى‏رود و اگر اول آن سين مفتوحه يا سوف درآيد به زمان مستقبل اختصاص مى‏يابد مانند سيذهب يا سوف يذهب خواهد رفت سين در آينده نزديك و سوف در آينده دور به كار مى‏رود به اين حروف از اين جهت كه زمان مضارع را معين مى‏كنند حروف تعيين مى‏توان گفت به سين و سوف حروف تنفيس نيز گفته مى‏شود