پرسش و تمرين

‏1 وجه تسميه لفيف چيست لفيف يعنى پيچيده شده.

2 -در لفيف مقرون چه قواعدى جارى است و عين الفعل آن چه حكمى دارد.

3 -معلوم و مجهول ماضى مضارع و امر افعال زير را صرف كنيد وفى يفى واى ياى وجى يوجى شوى يشوى عيى يعيى عى يعى حيى يحيى حى يحى.

4 -در مضارع معتل اللام چه صيغه‏هائى لفظا مشابهند و وزن هر كدام چيست.

5 -امر لفيف مفروق در چه صورتى يك حرفى است و چرا.

6 -با توجه به قواعد وزن وزن صيغه‏هاى مضارع معلوم الوعى و امر مجهول الوقى را ذكر كنيد.

7 -در لفيف مفروق چه قواعدى جارى است

فصل 17 حالات فعل ماضى

فعل ماضى در زبان عربى از جهت معنى چهار گونه است 1

 ماضى مطلق كه همان ماضى ساده است و تا بحال در مثالها از آن استفاده مى‏كرديم مانند ذهب زيد زيد رفت منفى ماضى مطلق را به دو نحو مى‏توان ساخت الف با درآوردن ما يا لاى نافيه بر سر فعل ماضى ب با درآوردن لم كه حرف نفى و جزم است بر سر فعل مضارع از اين تركيب در فصل بعد بحث خواهد شد مى‏گوييم ما ذهب زيد يا لم يذهب زيد زيد نرفت .

2ماضى نقلى كه بر وقوع كارى در زمان گذشته و در موردى كه اثر