پرسش و تمرين

‏1 - ادغام چيست.

2 -حكم ادغام كلمات زير چيست چرا ويل لكل همزه لمزه يجرر مررت سارر عوود محمرر درر حرر ممسوح تنوين محلل مرره اشتدد يشددن تعوون مضارر تحررر ببر لم يعضض افرر احللن قررتم مستقرر سددتما منوال يوبب.

3 -دو حرف متقارب را تعريف كنيد.

4 -آيا قاعده ادغام به فعل يا اسم اختصاص دارد.

5 -آيا انقسام به صحيح معتل مهموز مضاعف سالم مخصوص كلمه ثلاثى است.

6 -ضمائر فعل را ضمير رفع يا مرفوع مى‏گويند چرا.

7 -عض را كه بر وزن فعل و مد و فر را كه بر وزن فعل هستند صرف كنيد.

8 -ادغام در چه مواردى واجب در چه مواردى جائز و در چه مواردى ممتنع است اجمالا ذكر كنيد.

9 -يمد يفر و يعض را صرف كنيد.

10 -خصوصيت امر از جهت ادغام نسبت به مضارع چيست.

11 -علت هر كدام از وجوه صيغه‏هاى چند وجهى امر را مى‏دانيد آن علت چيست.

12 -امر يمد يفر و يعض را صرف كنيد.

13 -ماضى مجهول مد و مضارع مجهول فر و امر مجهول عض را صرف كنيد

فصل 11 مهموز

مهموز بر سه نوع است

1 - مهموز الفاء مانند امر فرمان داد

2 - مهموز العين مانند سال پرسيد

3 - مهموز اللام مانند قرا خواند نوع دوم و سوم مانند سالم است و