حروف اصلى و زائد

از حروف كلمه حرفى را كه در تمام كلمات همجنس آورده شود حرف اصلى و آنرا كه در بعضى آورده شود نه در تمام حرف زائد مى‏نامند مثلا در كلمات علم عالم معلوم عليم اعلم و...

حروف ع ل م اصلى و بقيه زائدند

ابنيه كلمه‏

كلمه در زبان عربى داراى شش بناء است زيرا يا سه حرف اصلى دارد كه به آن ثلاثى مى‏گويند و يا چهار حرف اصلى كه به آن رباعى گفته مى‏شود و يا داراى پنج حرف اصلى است كه آنرا خماسى ناميده‏اند هر كدام از اين سه قسم يا بدون حرف زائد است كه به آن مجرد مى‏گويند و يا داراى حرف زائد است كه مزيد فيه ناميده مى‏شود به مثالهاى زير توجه نماييد ثلاثى مجرد علم رجل مزيد اعلم رجال رباعى مجرد دحرج جعفر مزيد تدحرج جعافر خماسى مجرد سفرجل مزيد خندريس توجه كنيد خماسى بودن مختص به اسم است و فعل يا ثلاثى است يا رباعى‏