تما كما ا تن كن ن ت ى انا مستتر نا نا نحن مستتر

فصل 10 مضاعف

گذشت كهمضاعف كلمه‏اى است كه فاء و عين يا عين و لام آن همجنس باشد لكن در زبان عربى فعلى كه فاء و عين آن همجنس باشد شنيده نشده است بنا بر اين فعل مضاعف منحصر است در فعلى كه عين الفعل و لام الفعل آن همانند باشد مانند مدد كشيد و سدد بست فعل مضاعف چنانچه در مقدمه گذشت در معرض ادغام است ادغام در بعضى از صيغه‏هاى فعل مضاعف واجب و در بعضى جائز و در بعضى ممتنع است .