تتمه

انكه در خلال فصلهاى اخير روشن شد فعل مجهول چه مجهول متعدى بنفسه و چه مجهول متعدى بحرف جر فقط به يك صورت صرف مى‏شود و 14 صيغه دارد و همين طور است فعل معلوم لازم لكن فعل معلوم متعدى چه متعدى بنفسه و چه متعدى به حرف جر براى هر صيغه آن در رابطه با مفعول 14 صيغه متصور است كه از ضرب 196 14.14 صورت بدست مى‏آيد هر چند تمام اين صور مورد استفاده قرار نمى‏گيرد دو جدول زير صور آنرا در حالتى كه مفعول ضمير متصل باشد نشان مى‏دهد