پرسش و تمرين

‏1 - بين امر معلوم و مجهول در ساختن صيغه‏ها چه فرقى است.

2 -امر معلوم و مجهول يعلم يكتب يسال را صرف كنيد.

3 -صيغه‏هاى 12 6 9 3 14 13 7 4 1 چند امر مجهول تمرين فوق را معنى كنيد.

4 -چه صيغه‏هايى از امر مجهول ضمير مستتر دارد و آن ضمير يا ضمائر چيست.

5 -ضمائر بارز امر مجهول و محل هر يك را ذكر كنيد

فصل 8 مجهول فعل لازم‏

دانستيم كه در فعل مجهول بايد مفعول را بعنوان نائب فاعل بعد از فعل قرار داد از اينرو فعلى را كه بخواهيم مجهول كنيم بايد متعدى يعنى داراى مفعول باشد مانند ضرب كه فعل علاوه بر فاعل به مفعول به نيز احتياج دارد مى‏گوييم ضرب زيد بكرا و در مجهول آن مى‏گوييم ضرب بكر .

و اما فعل لازم مانند ذهب را كه مفعول ندارد نمى‏توان مجهول كرد مگر اينكه آنرا بوسيله حرف جر متعدى نماييم .

متعدى كردن فعل لازم با حرف جر چنين است كه حرف جرى بر سر اسم درآورده بعد از فعل قرار دهيم مانند ذهب زيد زيد رفت ذهب زيد ببكر زيد بكر را برد ذهب ببكر بكر برده شد .