پرسش و تمرين

‏1 علم صرف چه علمى است.

2 -علم صرف درباره چه چيز بحث مى‏كند.

3 -منظور شما از خواندن صرف چيست.

4 -لفظ مهمل و مستعمل را تعريف كنيد و براى هر كدام چند مثال بزنيد.

5 -كلمه و لفظ مهمل با هم چه فرقى دارند.

6 -اسم و فعل را تعريف كنيد.

7 -در كلمات زير هر كدام از افعال اسماء و حروف را در ستون مخصوصى بنويسيد ضحى چاشت شعر مو من از ياتى مى‏آيد اسد شير كبير بزرگ مسجد صبح لا تشرب نياشام رجل مرد حتى تا اعلم بدان نصرتم يارى كرديد عشاء اول شب حسن احمد دحرج غلطانيد علم دانستن يقتل مى‏كشد ل براى شارع خيابان زقاق كوچه نما رشد كرد نام خوابيد سماء آسمان ليل شب ذهاب رفتن نهار روز بقر گاو طائر پرنده الى تا جن ملك.

8 -بر كلمات هر ستون چند كلمه ديگر اضافه كنيد.

9 -بين فعل و اسم از جهت معنى چه فرقى است.

10 -چرا در علم صرف از حرف بحث نمى‏شود

جامد و مشتق‏

كلمه يا جامد است يا مشتق جامد كلمه‏اى است كه از كلمه ديگر گرفته نشده باشد يعنى حروف آن ابتداء از حروف الفباء گرفته شده باشدمانند حجر سنگ علم دانستن عسى اميد است .

مشتق كلمه‏اى است كه از كلمه ديگر گرفته شده باشدمانند احجار سنگها معلوم دانسته شده عالم دانا علم دانست .

كلمه‏اى را كه مشتق از آن گرفته شده باشد جامد باشد يا مشتق اصل آن كلمه مى‏نامند .

از يك اصل كلمات چندى گرفته مى‏شود اصل و مشتقات آنرا كلمات همجنس مى‏گويند