موضوع علم صرف‏

و ضمنا معلوم شد كه موضوع علم صرف كلمه است يعنى اين علم فقط درباره ساختمان و خصوصيات كلمه صحبت مى‏كند

تعريف كلمه‏

كلمه لفظ مفردى است كه داراى معنى باشد و به آن لفظ مستعمل هم مى‏گويند در برابر لفظ بى معنى كه لفظ مهمل نام دارد

اقسام كلمه‏

كلمات عربى مانند كلمات هر زبان ديگر به سه دسته تقسيم مى‏شود فعل اسم حرف .

فعل كلمه‏اى است كه بر معناى مستقلى دلالت كند و زمان آن را نيز برساندمانند حسن نيكو شد يذهب مى‏رود اذهب برو .

اسم كلمه‏اى است كه بر معناى مستقلى دلالت كند بدون دلالت بر اقتران آن معنى به زمان‏مانند علم دانستن مال ثروت .

حرف كلمه‏اى است كه معنى آن مستقل نيست و ربط بين كلمات ديگر است‏مانند فى در در جمله دخلت فى المدرسه و من از در جمله خرجت من الدار .

توجه كنيد صورت و شكل حرف هميشه ثابت است لذا در علم صرف از حرف بحث نمى‏شود و هر كجا لفظ كلمه آورده شد فقط فعل و اسم مقصود است بنا بر اين مباحث اين كتاب در دو بخش فعل و اسم عنوان مى‏گردد و يك سرى مطالب متفرقه در خاتمه مطرح خواهد شد