مبحث اول

ثلاثى مجردفعل ثلاثى مجرد معلوم ماضى مضارع امر مجهول ماضى مضارع امر

فصل 1 ماضى معلوم‏

ماضى معلوم ثلاثى مجرد از مصدر گرفته مى‏شود.

براى گرفتن آن از مصدر بايد حرف زائد مصدر را اگر داراى حرف زائدى است انداخت فاء الفعل و لام الفعل را مفتوح و عين الفعل را متحرك نمود نوع حركت عين الفعل در ماضى هر مصدر سماعى است بنا بر اين ماضى ثلاثى مجرد معلوم بر يكى از اين سه وزن است .

فعل فعل فعل مانند ذهاب رفتن ذهب رفت علم دانستن علم دانست حسن نيكو شدن حسن نيكو شد .

صيغه‏ها هر كدام از سه وزن فوق خود صيغه اول است ساير 13 صيغه را از صيغه اول مى‏گيريم بدين ترتيب .