دو فعل غائب و مخاطب با مذكر يا مؤنث بودن فاعل يا نائب فاعل و نيز با مفرد يا مثنى و يا جمع بودن آن تغيير مى‏كند و در هر مورد صورت خاصى دارد و فعل متكلم فقط با مفرد يا غير مفرد بودن فاعل يا نائب فاعل تغيير مى‏كند و داراى دو صورت است هر كدام از صور فوق را صيغه مى‏گويند و آن را به نام فاعل يا نائب فاعل مى‏خوانند مثلا مى‏گويند صيغه مفرد مذكر غائب صيغه مثناى مذكر غائب صيغه جمع مذكر غائب و همينطور...

از آنچه گذشت روشن شد كه فعل غائب داراى شش صيغه است و فعل مخاطب نيز داراى شش صيغه و فعل متكلم داراى دو صيغه و در نتيجه هر فعل داراى 14 صيغه مى‏باشد .

غائب مذكر 1 مفرد 2 مثنى 3 جمع مؤنث 4 مفرد 5 مثنى 6 جمع مخاطب مذكر 7 مفرد 8 مثنى 9 جمع مؤنث 10 مفرد 11 مثنى 12 جمع متكلم 13 مفرد وحده 14 غير مفرد مع الغير

مباحث بخش اول‏

مطالب اين بخش در ضمن چهار عنوان بحث مى‏شود كه عبارتند از

1 - ثلاثى مجرد 2 ثلاثى مزيد 3 رباعى 4 فعل صن .

توضيحفعل مجرد به فعلى مى‏گويند كه در صيغه اول ماضى آن حرف زائد نباشدو فعل مزيد فيه به فعلى گفته مى‏شود كه صيغه اول ماضى آن داراى حرف زائد باشد