پرسش و تمرين

‏1 اقسام فعل و چگونگى انقسام آنرا ذكر كنيد.

2 -بين فعل و مصدر چه فرقى است.

3 -از كلمات زير كدام فعل و كدام مصدر است احسان نيكى كردن محسن نيكو كار عدن نام مكانى است نوم خوابيدن جاء آمد ينصر يارى مى‏كند نسج بافتن ختن نام مكانى است‏(3

معلوم و مجهول‏

فعل يا معلوم است يا مجهول فعل معلوم فعلى است كه فاعلش در كلام ذكر شده باشد مانند ضرب زيد بكرا زيد بكر را زد و فعل مجهول فعلى است كه فاعلش ذكر نشود و به مفعول نسبت داده شوددر اين صورت مفعول را چون بجاى فاعل گذاشته شده است نائب فاعل مى‏گويند مانند ضرب بكر بكر زده شد بنا بر اين هر فعلى يا معلوم است يا مجهول يعنى يا داراى فاعل است يا داراى نائب فاعل .

بايد توجه داشت كه فعل مجهول را مستقيما از مصدر نمى‏گيريم بلكه ماضى آن از ماضى معلوم و مضارع آن از مضارع معلوم و امر آن از مضارع مجهول گرفته مى‏شود ماضى معلوم ماضى مجهول مضارع معلوم مضارع مجهول امر مجهول توضيح و چگونگى اين اشتقاق خواهد آمد

صيغه‏هاى فعل‏

فاعل يا نائب فاعل يا غائب است يا مخاطب و يا متكلم به همين مناسبت فعل را در اين سه حالت به ترتيب غائب مخاطب و متكلم مى‏نامند .