اصل فعل مصدر

فعل از مصدر گرفته مى‏شودو مصدر كلمه‏اى است كه تنها بر وقوع كار يا حالتى دلالت كند مانند خروج خارج شدن حسن نيكو شدن علامت مصدر اين است كه در آخر ترجمه فارسى آن تن يا دن آورده شود مشروط بر اينكه اگر ن را برداشتيم تبديل به فعل ماضى شود بنا بر اين كلماتى مانند عنق گردن و خاضع فروتن مصدر نيستند آنچه مستقيما از مصدر گرفته مى‏شود تنها فعل ماضى است و اما مضارع و امر چنين نيستند بلكه مضارع از ماضى گرفته مى‏شود و امر از مضارع مصدر ماضى مضارع امر