بخش اول فعل

تعريف و تقسيم‏

فعل كلمه‏اى است كه بر وقوع كار يا پديدارشدن حالتى در زمان گذشته يا حال يا آينده دلالت كندواقع شدن كار مانند ضرب زد يضرب دارد مى‏زند يا خواهد زد اضرب بزن و پديدارشدن حالت مانند حسن نيكو شد يحسن نيكو مى‏شود احسن نيكو شو فعل بر سه قسم است ماضى مضارع امر فعل ماضى فعلى است كه بر وقوع كار يا حالتى در زمان گذشته دلالت كندمانند ضرب و حسن فعل مضارع فعلى است كه بر وقوع كار يا حالتى در زمان حال يا آينده دلالت كندمانند يضرب و يحسنو فعل امر فعلى است كه بر طلب ايجاد كار يا حالتى دلالت نمايدمانند اضرب و احسن‏