تبصره فعل غير متصرف مبدا اشتقاق مصدر ندارد

فصل 3 اسم فعل

اسم فعل كلمه‏اى است كه داراى اثر و معنى فعل باشد ولى وزن يكى از افعال را نداشته باشد و يا اگر دارد بعضى از خواص اسم مثلا تنوين را مى‏پذيرد مانند هيهات و صه اسماء افعال بر سه دسته‏اند دسته اول آنهايى كه بمعنى فعل ماضى هستند مانند هيهات دور شد دسته دوم آنهايى كه بمعنى فعل مضارع‏اند مانند اف بيزارم دسته سوم آنهايى كه بمعنى فعل امراند مانند صه ساكت شو اسم فعل با مبالغه معناى فعل مرادف خود را مى‏فهماند توضيح بيشتر اسم فعل در بخش اسم خواهد آمد

پرسش و تمرين

‏1 - فعل صناعى يا منحوت چه فعلى است.

2 -براى قسم اول از دو قسم فعل صناعى بيست مثال از ابواب ثلاثى مزيد ذكر كنيد.

3 -براى قسم دوم فعل صناعى پنج مثال ذكر كنيد و بيان نماييد از چه و چگونه گرفته شده است .