مبحث چهارم فعل صناعى فعل غير متصرف اسم فعل‏

فصل 1 فعل صناعى

فعل صناعى يا منحوت فعلى است كه از اسم جامد غير مصدر و يا از جمله اسميه يا فعليه بر وزن يكى از افعال ساخته مى‏شود در قسم اول كه از اسم جامد غير مصدر ساخته مى‏شود شرط است كه حاوى جميع حروف اصلى اسم باشد و غالبا بر وزن يكى از ابواب مزيد فيه ثلاثى يا رباعى مى‏آيد مانند اصبح صبح كرد امسى داخل شب شد قشره پوستش را كند تبنى زيدا زيد را به فرزندى گرفت اغد البعير شتر غده درآورد اقفر البلد شهر ويران شد درعه به او زره پوشانيد ادرع و ادرع زره پوشيد درع الفرس اسب سرش سياه و ساير