مهموز و غير مهموز- مضاعف و غير مضاعف

مهموز و غير مهموز كلمه‏اى را كه يك يا چند حرف اصلى آن همزه باشد مهموز مى‏نامند مانند امر سال برى‏ء و مهموز بر سه قسم است مهموز الفاء مانند امر و آمر مهموز العين مانند سال و سائل مهموز اللام مانند برا و بارى‏ء.

3 -مضاعف و غير مضاعف كلمه‏اى را كه عين الفعل و لام الفعل يا فاء الفعل و عين الفعل آن همجنس باشد مضاعف نامندمانند مد حج ببر ددن لهو و لعب .

تتمه كلمه‏اى را كه نه معتل باشد و نه مهموز و نه مضاعف سالم مى‏نامندمانند ضرب و بقر .

تبصره 1 تقسيمات فوق مخصوص ثلاثى است و رباعى و خماسى اين انقسام را ندارند فقط به مثل زلزل و سلسل مضاعف گفته شده است .

تبصره 2 بايد توجه داشت كه يك كلمه ممكن است هم صحيح باشد هم مهموز مانند امر سال يا هم صحيح باشد و هم مضاعف مانند مد ددن همچنين كلمه مى‏تواند هم معتل باشد و هم مهموز مانند يئس و ابى يا هم معتل