مثلا مى‏گوييم جاه بر وزن عفل است زيرا با مراجعه به كلمات همجنس آن از قبيل وجه وجيه وجاهت و غيره معلوم مى‏شود ج عين الفعل و ا كه منقلب از واو است فاء الفعل مى‏باشد فايده دانستن وزن كلمات تشخيص حروف است كه بوسيله آن مى‏توان نوع و بناء+كلمه را شناخت تبصرهدر كلمه حرفى را كه برابر ف است فاء الفعل‏حرفى را كه مقابل ع است عين الفعل‏و حرفى را كه مقابل ل است لام الفعل مى‏نامند لام الفعلهاى رباعى را لام الفعل اول و دوم و لام الفعلهاى خماسى را لام الفعل اول دوم و سوم ناميده‏اند

پرسش و تمرين‏

1وزن چيست.

2 -با رعايت قواعد 1 و 3 وزن كلمات دسته اول و با رعايت سه قاعده اول وزن كلمات دسته دوم و با رعايت چهار قاعده اول وزن كلمات دسته سوم و با رعايت تمام قواعد وزن كلمات دسته چهارم از كلمات زير را معين كنيد