تغيير كرده باشد كه در اين صورت حركت اصلى مراعات مى‏شود .

مثلا مى‏گوييم قال بر وزن فعل است زيرا در اصل قول بوده است و نيز مى‏گوييم يمد بر وزن يفعل است زيرا در اصل يمدد بوده است و همينطور...

4 -اگر در كلمه‏اى حرف مشدد كه نمودار دو حرف همجنس است باشد با مراجعه به كلمات همجنس بايد ببينيم آن دو حرف هر دو اصليند يا هر دو زائد يا يكى اصلى و ديگرى زائد در صورت اول وزن را بدون حرف مشدد مى‏آوريم مانند مر مرور كرد كه مى‏گوييم بر وزن فعل است و در صورت دوم همان زائد مشدد را در وزن مى‏آوريم مانند اجلواز بهم چسبيدن كه مى‏گوييم بر وزن افعوال است و در صورت سوم هر گاه نتوان تشخيص داد

كه حرف اول از دو حرف همجنس زائد است يا دوم هر كدام از ف ع ل وزن را كه مقابل آن حرف قرار گرفته باشد مشدد مى‏كنيم مثلا مى‏گوييم سلم بر وزن فعل و احمر بر وزن افعل است و هر گاه بدانيم كداميك از آن دو زائد است و كدام اصلى وزن را بدون حرف مشدد مى‏آوريم مثلا مى‏گوييم سيد بر وزن فيعل است و على بر وزن فعيل.

5 -اگر بعضى از حروف اصلى كلمه طبق قواعد اعلال و غيره كه خواهد آمد حذف شود از وزن نيز حرفى كه مقابل آن است حذف مى‏شود مثلا مى‏گوييم قل بگو از قال يقول بر وزن فل و هب ببخش از وهب يهب بر وزن عل و ف وفا كن از وفى يفى بر وزن ع است.

6 -اگر در كلمه‏اى قلب قلب مكانى واقع شده بود يعنى ترتيب اصلى فاء و عين و لام بهم خورده بود در وزن نيز ترتيب ف ع ل بهم خواهد خورد