• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4216
 • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
 • تاريخ :

تحقیق مناط

 تحقیق مناط :

رسیدگی موضوعی را اصطلاحا تحقیق مناط  میگویند . توضیح اینکه برای قیاس چهار رکن ذکر شده:

1- اصل ( مقیس ) 2- فرع ( مقیس ) 3- حکم 4- علت ( جهت مشترک بین اصل و فرع ) اهل سنت

برای دستیابی به علت حکم سه راه را ذکر کرده اند: 1- تحقیق مناط 2- تخریج مناط 3- تنقیح مناط

برای استخراج علت وضع قانون در تحقیق مناط دو طریق وجود دارد:

1- اجماع: یعنی فقها اجماعا مطلبی را علت وضع قانون معین معرفی میکنند.

2-  نص قانون شرع: قانونگذار گاهی در متن قانون علت آنرا بیان میکند چنانکه در ماده 12 قانون مدنی

آمده است « معامله با شخصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیست به واسطه عدم اهلیت باطل است»

راه قیاس کردن این ماده چنین است: علت بطلان معامله محجورین عدم اهلیت است پس ایقاعات

محجورین هم به همین علت باطل است واین قیاس را قیاس منصوص العله مینامند . میرزای قمی

می گوید : تحقیق مناط  این است که علت جکم معلوم باشد و برای پی بردن به وجود یا عدم آن علت

در مورد  و مصداقی خاص به تحقیق بپردازیم . مثلا میدانیم علت قبول شهادت عدالت شاهد است لذا

باید لذا باید در هرمورد تحقیق شود که شاهد قضیه عادل است یا نه ؟ میتوان گفت تحقیق مناط  کاری

است که هر قاضی در هر قضاوتی انجام میدهد .

مثلا هرگاه بداند وجوب نفقه اقارب به علت احتیاج آنهاست در پرونده کسیکه از فرزندش نفقه مطالبه

میکند باید رسیدگی کند و ببیند خواهن نیازمند نفقه هست یا نه؟ و این کار زمینه حکم او را فراهم

میکند که این رسیدگی را اصطلاحا تحقیق مناط  میگویند

"اختلال طریقه" ........ خطری كه استنباط های نوین فقهی را تهدید می كند

"اختلال طریقه" ........ خطری كه استنباط...

"اختلال طریقه" ........ خطری كه استنباط های نوین فقهی را تهدید می كند
فقه و ملاكات احكام، قسمت سوم

فقه و ملاكات احكام، قسمت سوم

فقه و ملاكات احكام، قسمت سوم
فقه و ملاكات احكام (قسمت دوم)

فقه و ملاكات احكام (قسمت دوم)

فقه و ملاكات احكام (قسمت دوم)
فقه و ملاكات احكام (قسمت اول)

فقه و ملاكات احكام (قسمت اول)

فقه و ملاكات احكام (قسمت اول)
UserName