• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5819
 • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
 • تاريخ :

استصحاب جزئی و استصحاب حکم تکلیفی

استصحاب جزئی:

استصحاب جزدی عبارتست از مفهومی که بر یک فرد صدق میکند که در مقابل جزئی کلی است و کلیبه

مفهومی گویند که برافراد متعدد صدق کند. استصحاب جزئی یعنی استصحاب فرد معین . مثلا: یقین

داشتم به اینکه آب حوض حیاط ما کر است سپس مقداری از آن کسر گرید هم اکنون شک کردم که این

آب  آیا از کر بودن خارج گردید یا خیر ؟ در این صورت استصحاب کر جاری میگردد همانند وجود غایب

مفقود الاثر اگر شخصی مفقود شده باشد  و هیچ اطلاعی از او در دسترس نباشد آیا همسر او حق

انتخاب همسر جدید دارد یا خیر؟در چنین صورتی استصحاب و جود غایب مفقود الاثر جاری میگردد بنابر

این نه اموال او بین ورثه تقسیم میگردد و نه انتخا ب همسر جدید دارد.

استصحاب حکم تکلیفی:

استصحاب حکم تکلیفی در مقابل استصحاب حکمک وضعی است و آن در جایی است که اصل حکم

تکلیفی د رگذشته حتمی و یقینی بوده است اما اکنون مورد تردید واقع شده است در آن صورت

استصحاب حکم تکلیفی سابق را خواهیم کرد مثل استصحاب و جوب نفقه . توضیح اینکه زوجه بر زوج

واجب است اما اکنون تردید در وجوب نفقه دارد زیرا شک در ناشزه بودن یا نیودن زوجه دارد در این صورت

استصحاب وجوب نفقه میکند.

بهشت در پایتخت

بهشت در پایتخت

بهشت در پایتخت
آیةالله مشکینی

آیةالله مشکینی

آیةالله مشکینی
عالم بی عمل

عالم بی عمل

عالم بی عمل
بهترین زمان برای توبه

بهترین زمان برای توبه

بهترین زمان برای توبه
UserName